Vize

?>

Spolek ASB je společenství mladých lidí, kteří  vystupují ze své komfortní zony, přičemž se snaží svým úsilím pozitivně ovlivňovat okolí kolem sebe, zlepšovat se a rozvíjet obory svého působení. Jedná se především o studenty všech vědních oborů a disciplín jak středoškolského, tak vysokoškolského stupně, začínající podnikatele, doktorandy, vědce, mladé profesionály a jiné další aktivní jedince, kteří sice nespadají do žádné z vyznačených disciplín, ale představují ve svém oboru působení přínos společnosti.

Spolek tvořený těmito lidmi má za cíl především realizovat a rozvíjet své plány v následujících třech oblastech.

  • Komunita

Prvním z cílů je tvorba široké a různorodé společnosti lidí, kteří jsou otevřeni přijímání cizích názorů a ochotní sdílet a diskutovat názory vlastní. Komunita slouží nejen ke sdílení názorů, ale i k podpoře členů v jejich práci, společenském životě a dalších aspektech jejich práce. Dále má motivovat nové mladší členy v návaznosti na středoškolské aktivity a poskytovat jim podporu v dalším profesním a osobním růstu. Neméně důležitou součástí je i tvorba jiných než pouze profesně orientovaných kontaktů a vazeb.

  • Kontakty

V rámci skupiny nedochází pouze k šíření a sdílení různých názorových proudů, ale taktéž k prohlubování pracovních kontaktů mezi institucemi a členy, soukromými společnostmi a jinými organizacemi, které mohou pomoci v odbornostním, osobním a kariérním růstu nejen členům, ale i dalším příznivcům spolku.

  • Kreativita

Se zvětšujícím se počtem členů a účastníků se pojí i nárůst počtu tvůrčích myšlenek a vznik jakéhosi inkubátoru projektů a aktivit. Spolek si klade jako jeden z hlavních cílů těmto nápadům umožnit nejenom vzniknout, ale skrze šíření v členské základně je pomoci realizovat, propagovat či jinak podpořit materiálně i nemateriálně. Co pro jednotlivce nebo malou skupinu lidí mimo spolek může představovat soubor neřešitelných problémů, lze v rámci kolektivu a při kumulaci zkušeností řešit efektněji a efektivněji. Spolek má dále sloužit jako platforma pro jiné nezastřešené projekty, kterým může nabídnout odborné poradenství, konzultace a další pomoc.

Jak se stát členem spolku?

Podporovatelem spolku se může stát každý, kdo kdo se ztotožňuje s vizí spolku a zároveň splňuje popis podporovatele spolku dle smyslu jeho stanov.

Přihláška podporovatele probíhá v jednom kroku, kdy uchazeč nejprve vyplní elektronickou přihlášku, kterou společně se svým CV a profilovou fotkou zašle na kontaktní adresu (CV a fotka jsou nepovinnou součástí). V případě splnění všech náležitostí je následně uveden v seznamu podporovatelů a může se účastnit jednotlivých akcí spolku. 

Členem spolku se může stát fyzická osoba na pozvání některého ze členů spolku a po schválení statutárním orgánem nebo valnou hromadou. Registrační poplatek pro nové uchazeče je stanoven na 200 Kč. Roční členský příspěvek je dále stanoven na 100 Kč. Poplatky a příspěvky se hradí elektronicky a poukazují se na účet spolku (2000912607/2010, Fio banka, a.s.). Jako identifikace se používá jméno člena do poznámky.